ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU - 14.12.2016

          Zápis členské schůze ZKO č. 021 Horní Suchá

konané  14.12. 2016 v Horní Suché, ul. Firlovka 1392/4.

1.      Přivítání členů ZKO – jednatelkou paní Blatoňovou

2.      Kontrola celkového počtu plnoletých členů ZKO č.021 k 14.12. 2016 - 27 členů

3.      Kontrola počtu přítomných plnoletých členů ZKO č. 021 – 19 členů

 - prezenční listina  

      Členská schůze byla prohlášena za usnášeníschopnou.

4.      Návrh programu členské schůze: program byl jednohlasně schválen.

 

A/ Úvod – zahájení schůze ZKO – pí.Blatoňová

B/ Zpráva hospodáře – přednesla pí Kocurová

C/ Zprávy  výcvikářů –  přednesli pro sport  - pí. Kučerová,

                                                        pro agility - pí Džumanová,

D/ Revizní zpráva – přednesl Bc. Funiok,

E/ Seznámení členů ZKO o odstoupení tří členů výkonného výboru:

     předsedy - p. Lukáše,  jednatele – pí. Blatoňové  

     a pokladníka - pí. Broskevičové,    
     dále předsedy RK - Bc. Funioka a člena RK - pí. Kocurové

-          přednesla pí. Blatoňová

F/ Návrhy kandidátů do výkonného výboru a revizní komise

    Výkonný výbor - předseda  Bc. Funiok                    viz. příloha prohlášení 1

                                 jednatel   p. Poppelka                    viz. příloha prohlášení 2

                                 pokladní  pí. Kocurová                  viz. příloha prohlášení 3

    Revizní komise – předseda RK  pí. Blatoňová          viz. příloha prohlášení 4

                                 člen RK  pí. Broskevičová                        viz. příloha prohlášení 5

G/Volba mandátové a volební komise.

    Mandátová komise byla schválena jednohlasně:

    předseda - pí. Džumanová , členové pí. Kučková, pí. Bařáková

    Před tajnou volbou výkonného výboru a revizní komise, byla provedena  
    kontrola počtu členů ZKO a přítomných členů ZKO způsobilých volby na
    schůzi. Bylo konstatováno, že je přítomno 19 členů - nadpoloviční většina,  

    volby kandidátů mohou proběhnout.

    Volební komise byla schválena jednohlasně:

    Předseda - Ing. Götzingerová, členové Ing.Václavíková, MvDr. Voříšek

H/ Provedení tajné volby předsedy ZKO, místopředsedy- jednatele, pokladní,  
     předsedy rev. komise a člena rev. komise.

     Volební komise provedla sečtení hlasů s výsledkem:

     Předseda ZKO - Bc. Marcel Funiok / pro 18, proti 0, zdržel se 1/

     Jednatel           - Pavel Popelka / pro 19, proti 0, zdržel se 0/

     Pokladní           - Alena Kocurová / pro 18, proti 0, zdržel se 1/

    

 

      Předseda revizní komise - Františka Blatońová / pro 18, proti 0,

                              zdržel se  0, jeden hlas neplatný- nebyl označen kandidát/        
     Člen revizní komise         - Martina Broskevičová /pro 18, proti 0, zdržel se 1/

CH/ Vyhlášení výsledku voleb a ustanovení výkonného výboru a rev. komise ZKO    
     č. 021 - provedla Ing. Götzingerová.

I/ Plán činnosti na rok 2017

   Členové ZKO byli seznámeni  Bc. Funiokem s plánem akcí na příští rok, kdy se  
   bude jednat o dva klubové závody agility  v termínu 08.04 2017 a 01.10.  2017,
   zkoušky agility 07.05 2017 a 17.09. 2017. V rámci sportovní kynologie budeme
   pořádat jeden závod klubové ligy - termín není zatím stanoven, stejně jako při   
   pořádání zkoušek podle národního a mezinárodního zkušebního řádu.

J/ Návrh nového Vnitřního řádu ZKO č. 021

   Nově zvolený předseda ZKO seznámil přítomné členy s návrhem nového   
   Vnitřního řádu ZKO č. 021, který byl jednohlasně přijat.

K/ Návrh rozpočtu na rok 2017

     Byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2017, který je vyrovnaný.

     Rozpočet byl jednohlasně přijat. – Bc. Funiok

L/ Návrh na udělení čestného členství pro pana Jaromíra Lukáše.

    Jednohlasně přijat.-  Bc. Funiok

M/ Návrh na změnu názvu v obchodním restříku. Vypustit jméno Havířov 

     z důvodu, kdy obec Horní Suchá již není součástí města Havířov

     Současný název : Český kynologický svaz ZKO Havířov - Horní Suchá - 021

     Nový název :         Český kynologický svaz ZKO  Horní Suchá – 021

     Návrh byl jednohlasně přijat.

N/ Diskuse

     Dotační programy – budeme žádat i v příštím roce  - obec případně kraj, ČKS,   

     Nadaci srdcovka – informovala Ing. Götzingerová

O/ Brigádní povinnost pro rok 2017- bude činit 16 hodin pro člena, od brigádní  

     povinnosti jsou zproštěni výcvikáři, osoby mladší 18 a starší 60 let, výkonný

     výbor, a pí. Bartelová – informoval  Bc. Funiok

P/ Závěr -ukončení schůze ZKO

     Bc. Funiok poděkoval jménem výkonného výboru všem členům ZKO za účast   

     na členské schůzi.

 

V Horní Suché dne 14.12. 2016                             zpracoval: Bc. Marcel Funiok

 

 

 
2015 Bajulinet